Estatuto

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

АСОЦІАЦІЯ ІСПАНІСТІВ УКРАЇНИ

 


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “Асоціація іспаністів України”  (надалі – Організація) є громадською неприбутковою організацією,  створеною відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах демократичних принципів добровільності, законності, рівноправності її членів, самоврядування, та гласності, а також відповідно, Конституції України, Закону України „Про громадські об’єднання”, інших чинних законів України, а також цього статуту.

1.3. Повна назва:

– українською мовою: Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ ІСПАНІСТІВ УКРАЇНИ”;

– іспанською мовою: Organización Social  “ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DE UCRANIA”.

1.4. Скорочена назва:

– українською мовою: ГО “АСОЦІАЦІЯ ІСПАНІСТІВ УКРАЇНИ”;

– іспанською мовою: OS “ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DE UCRANIA”.

1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються вищим керівним органом Організації. Символіка Організації підлягає державній реєстрації в порядку установленому  законодавством України.

1.6. Організація створюється на невизначений термін.

 1. МЕТА, СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації  є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, освітніх, культурних, та інших спільних інтересів членів Організації, сприяння створенню умов для вивчення, дослідження і пріоритетного розвитку іспанської мови та культури в Україні.

2.2. Основними завданнями Організації є:

– поширення іспанської мови та культури в Україні, створення організаційно-технічних передумов для розвитку та полегшення інтелектуального співробітництва українських дослідників іспанської мови та культури, а також культури іспаномовних народів, праць із теорії перекладу з іспанської і на іспанську мову, іспанського прикладного мовознавства та методики викладання іспанської мови, літератури, історії, країнознавства Іспанії та іспаномовних країн;

– сприяння розвитку міжнародних контактів і співробітництва між українськими та зарубіжними фахівцями й професійними об’єднаннями в галузі дослідження іспанської мови і культури а також культури іспаномовних країн, поширення знань про Україну, її культуру, історію в Іспанії та іспаномовних країнах.

2.3. Для досягнення своєї головної мети Організація спрямовує свою діяльність на:

– консультативну допомогу своїм членам в розвитку їх професійної діяльності;

– створення інформаційної бази Організації, здійснення централізованого інформаційного забезпечення своїх членів з питань, пов’язаних з дослідженнями в галузі іспаністики;

– надання допомоги викладачам закладів освіти в різних регіонах України у створенні навчальних курсів, документації, а також інформації про вакантні посади;

– проведення збору, аналізу та систематизації пропозицій членів Організації, обговорення шляхів і форм їх реалізації та доведення до відома зацікавлених членів Організації, напрацювання та внесення до відповідних органів пропозицій щодо розвитку інфраструктури дослідження та вивчення іспанської мови культур Іспанії та іспаномовних народів, теорії перекладу з іспанської і на іспанську мову, іспанського прикладного мовознавства та методики викладання іспанської мови,  літератури, історії, країнознавства Іспанії та іспаномовних країн;

– сприяння розвитку дослідницької мережі з наукових проблем;

– розвиток і підтримку відносин з іншими громадськими об’єднаннями як в Україні так і за її межами, організацію зустрічей, Конференцій членів Організації за участі фахівців з України та інших держав;

– сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму членів Організації, обміну викладачами та студентами в рамках програм міжнародного співробітництва, організацію навчання, стажування в Україні та за кордоном, проведення семінарів, нарад, Конференцій, “круглих столів”, тощо;

– здійснення через засоби масової інформації популяризації досягнень  членів Організації, сприяння виданню часопису, що відповідає інтересам українських іспаністів, здійснення інших функцій, які відповідають цілям та завданням діяльності Організації і не суперечать чинному законодавству України;

– Організація може здійснювати необхідну господарську, видавничу, гастрольно-концертну та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, засобів масової інформації, діяльність яких спрямована на реалізацію статутних завдань Організації.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для досягнення статутних цілей  і завдань та в установленому законом порядку Організація має право:

– виступати учасником цивільно-правових відносин та господарсько-правових відносин;

– представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

– брати участь у культурній, науковій та навчальній діяльності, проводити масові заходи (Конференції, семінари, виставки, літні школи  тощо);

– організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань;

– вносити пропозиції до органів влади і управління;

– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

– засновувати засоби масової інформації;

– здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства України про неприбуткові організації;

– мати інші права відповідно до чинного законодавства України.

– укладати від свого імені різноманітні угоди, в тому числі з державними підприємствами, закладами та установами;

– вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

– в порядку, встановленому законом, представляти та захищати права та законні інтереси як власні так і своїх членів (учасників), а також інших осіб, надавати юридичну та іншу допомогу своїм членам, учасникам, а також іншим фізичним та юридичним особам;

– залучати  на добровільних засадах активи державних організацій, закладів, підприємств, відомств, місцевих органів самоуправління, громадських об’єднань, банків, комерційних організацій, зарубіжних державних та інших закладів, а також окремих громадян;

– самостійно визначати порядок, форми організації і оплати праці штатних робітників та спеціалістів, що залучаються;

– виступати з ініціативою з різноманітних питань громадського життя, вносити пропозиції в органи державної влади;

– створювати юридичні особи (товариства, підприємства), а також право придбати майно, що призначене для ведення господарської діяльності;

– здійснювати діяльність через створені організацією юридичні особи (товариства, підприємства) на принципах самофінансування, самозабезпечення та їх самостійності і матеріальної  відповідальності, фінансового контролю, дотримання договірної дисципліни;

– створювати відокремлені підрозділи;

 

– налагоджувати співробітництво з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування;

– здійснювати заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

3.2. На виконання мети і завдань цього Статуту Організація може засновувати, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, діяльність яких відповідає статутним завданням Організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

3.3. Зовнішньоекономічна діяльність по вищеперерахованих напрямках, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

3.4. Організація, як громадська організація зобов’язана:

– дотримуватись законодавства України;

– дотримуватись загальновизнаних принципів та міжнародного права;

– забезпечувати гласність у своїй діяльності;

– дотримуватися вимог законодавства по здійсненню Державного нагляду та контролю за діяльністю об’єднань громадян у порядку, передбаченому законодавством України. При чому, органи, що проводять легалізацію об’єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту, а представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться об’єднаннями громадян, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення. Нагляд за виконанням та додержанням законності об’єднаннями громадян здійснюють органи прокуратури. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків об’єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 20 років, визнають Статут Організації, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети Організації, мають особисті професійні зацікавлення та досягнення у сфері іспанської мови та культури та сплачують вступні та членські  внески.

4.3. Прийом до Організації  здійснюється Правлінням Організації за особистою заявою особи.

4.4. Засновники Організації після її державної реєстрації є членами Організації. Члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності.

4.5. Кожен член Організації має право вийти з Організації, повідомивши про це письмово Правління Організації.

4.6. У випадку виходу з Організації майно або кошти, внесені для організації діяльності Організації, зокрема у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

4.7. Член Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління Організації.

Рішення про виключення може бути оскаржене в судовому порядку.

4.8. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

4.9. Права членів Організації:

– брати участь у роботі Загальних Зборів Організації;

– обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

– брати участь в управлінні Організації в порядку, передбаченому цим Статутом;

– брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності органів Організації, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;

– користуватися у встановленому порядку майном Організації;

– вносити заяви та пропозиції на розгляд Загальних Зборів Організації та інших органів Організації;

– брати участь в заходах та програмах, що реалізуються Організацією;

– публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Організації;

– вийти із складу Організації в порядку та на умовах, визначених цим Статутом;

– користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.

4.10.    Обов’язки членів Організації:

– дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги;

– виконувати зобов’язання, прийняті Організацією відповідно до укладених нею угод;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– своєчасно та в повному обсязі забезпечувати, відповідно до положень цього Статуту, виконання прийнятих на себе обов’язків;

– не вчиняти дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації Організації;

– брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізацію завдань Організації;

– здійснювати можливий внесок у діяльність та розвиток Організації в порядку, передбаченому цим Статутом.

– брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Організації;

– сплачувати вступні та членські внески в порядку, встановленому Правлінням Організації;

– подавати необхідну для досягнення статутних цілей інформацію у випадку, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

– дотримуватися вимог органів управління Організації щодо порядку та умов використання інформації.

4.11. Добровільне припинення членства відбувається у разі подання письмової заяви індивідуальним членом. Заява про добровільне припинення членства приймається та затверджується Правлінням.

4.12. Примусове припинення членства може відбутися на підставі:

– рішення Правління в разі грубого або систематичного порушення положень Статуту Організації;

– неучасті у роботі органів управління Організації, до яких член Організації обраний.

 

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Структура статутних органів Організації складається з:

 • Загальних Зборів;
 • Ради;
 • Правління;
 • Ревізійної комісії.

5.2. Загальні Збори Організації

5.2.1. Загальні Збори Організації  є вищим керівним органом управління Організації.

5.2.2. Загальні Збори Організації формуються зі складу членів Організації або їх уповноважених представників.

5.2.3. Загальні Збори Організації відбуваються за ініціативою Правління, але не рідше одного разу протягом календарного року. Позачергові Загальні Збори Організації можуть бути скликані на вимогу Правління, Президента, якщо ініціативу їхнього проведення підтримують не менше ніж 25% членів Організації,  або на вимогу не менше ніж 30% регіональних осередків. У разі отримання письмової пропозиції щодо проведення позачергових Загальних Зборів, Правління має провести їх у термін, що не перевищує 30 днів від дня її надходження.

5.2.4. Кожний член Організації має на Загальних Зборах один голос.

5.2.5. Загальні Збори Організації можуть ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.

5.2.6. До виключної компетенції Загальних Зборів Організації належать:

а) затвердження Статуту Організації, а також змін до нього;

б) затвердження зразків символіки Організації;

в) обрання Президента та членів Правління (Першого Віце-Президента,  Віце-Президентів, Секретаря)

г) затвердження звітів та доповідей Правління Організації;

д) визначення основних напрямків статутної діяльності Організації;

є) реалізація права власності на майно та кошти Організації.

ж) ухвалення рішення про припинення діяльності Організації.

5.2.7. Загальні Збори Організації правомочні ухвалювати рішення за умови присутності не менше ніж половини членів Організації. Голосування відбувається особисто. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Організації, а якщо на загальних зборах приймається рішення щодо змін до Статуту та про припинення діяльності Організації шляхом її реорганізації та саморозпуску за наявності не менш як 3/4 членів Організації. У разі неможливості забезпечити особисту присутність на Загальних Зборах член Організації має право участі шляхом он-лайн зв’язку через мережу Інтернет або іншими засобами зв’язку. При участі члена Організації на Загальних Зборах шляхом он-лайн зв’язку через мережу Інтернет або іншими засобами зв’язку останній забов’язаний особисто підтвердити своє рішення заявою протягом десяти робочих днів.

5.3. Рада Організації

5.3.1. Рада Організації визначає основні напрямки статутної діяльності Організації в період між засіданнями Загальних зборів.

5.3.2. Рада – орган Організації, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати всі питання статутної діяльності Організації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

5.3.3. Членами Ради є обрані Загальними зборами Президент, Перший Віце-Президент,  Віце-Президент, Секретар та особи які відповідають за основні напрямки діяльності іспаністики, а саме: лінгвістика,  літературознавство, культурологія, філософія, мистецтво, історія і географія, методика викладання мови (шкільний рівень і вузівський рівень), переклад.

5.3.4. Рада приймає рішення на засіданнях, які проводяться не рідше, ніж один раз на півроку.

5.3.5. Позачергові засідання Ради проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Ради, Президента, Першого Віце-Президента та Віце-Президента Організації або Ревізійної комісії.

5.3.6. Засідання Ради проводить Президент, а за його відсутності Перший Віце-Президент або Віце-Президент.

5.3.7. Засідання Ради вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 2/3 його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Ради.

5.4. Правління Організації

5.4.1. Правління Організації здійснює управління діяльністю Організації у період між засіданнями Загальних зборів.

5.4.2. Правління – орган Організації, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати всі питання поточної діяльності Організації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів. Діяльність Правління регулюється положенням, затвердженим Радою Організації.

5.4.3. Членами Правління є обрані Загальними зборами Президент, Перший Віце-Президент,  Віце-Президент, секретар.

5.4.4. Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз на квартал.

5.4.5. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Правління, Президента, Першого Віце-Президента та Віце-Президента Організації чи Ревізійної комісії.

5.4.6.  Керівництво роботою Правління здійснює Президент Організації, а за його відсутності – Перший Віце-Президент або Віце-Президент.

5.4.7. Засідання Правління вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3  його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Правління.

5.4.8. Члени Правління  можуть бути переобрані на таких підставах:

 • добровільна відмова члена Правління від займаної посади;
 • систематична неучасть у засіданнях Правління без поважних причин;
 • грубе або систематичне порушення вимог Статуту.

5.4.9. Правління ухвалює рішення щодо поточної діяльності Організації, крім тих, що належать до виключних повноважень Загальних Зборів.

5.4.10. До компетенції Правління належить вирішення таких питань:

– затвердження штатного розпису Організації;

– визначення умов та порядку оплати праці штатним та позаштатним працівникам  Організації;

– визначення основних заходів і конкретних напрямків реалізації програм, які затверджують  Загальні Збори;

– затвердження рішень про включення або виключення зі складу членів Організації;

– ведення загального обліку членів Організації;

– скликання чергових та позачергових засідань Загальних Зборів;

– підготовка проектів положень, рішень Загальних Зборів, інших документів;

– ухвалення рішень про створення підприємств, організацій, установ для здійснення статутної діяльності Організації;

– здійснення господарського управління майном та коштами Організації;

– розробка та подання проектів програм на затвердження Загальних Зборів;

– ухвалення внутрішніх регулятивних актів з питань, що віднесені до компетенції Правління, а також тих, які йому делеговано;

– інші питання, які не належать до компетенції Загальних Зборів;

5.5. Президент Організації

5.5.1. Президент обирається Загальними Зборами терміном на два роки і керує роботою Правління. Повноваження Президента тривають до моменту обрання нового Президента.

5.5.2. Підставами для переобрання Президента є:

– добровільна відмова Президента від займаної посади;

– порушення питання про переобрання Президента не менше як 2/3 (двома третинами) від усієї кількості членів Організації;

– грубе та систематичне порушення Президентом вимог Статуту Організації.

5.5.3. Рішення про переобрання Президента ухвалюють Загальні Збори Організації.

5.5.4.   Для досягнення намічених цілей та реалізації статутних завдань Президент Організації:

– входить до складу Ради;

– офіційно представляє Організацію без доручення в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, у відносинах з громадянами, а також у стосунках з українськими та зарубіжними громадськими організаціями, на конференціях, зборах тощо;

– організовує та керує діяльністю Правління Організації;

– вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;

– розпоряджається коштами та майном Організації в межах наданих повноважень;

– несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових ресурсів Організації;

– укладає договори та угоди з зацікавленими установами та організаціями;

– розробляє штатний розпис Організації та подає Раді на затвердження (у разі якщо для діяльності Організації необхідні штатні працівники). Штатні працівники Організації підпорядковуються безпосередньо Президентові;

– приймає та звільняє штатних працівників Організації;

– здійснює керівництво заснованими (створеними) Організацією підприємствами, установами та організаціями;

– в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання членами і працівниками Організації;

– звітує перед Правлінням Організації про проведену роботу.

5.6. Перший віце-президент та Віце-президент

5.6.1. Перший віце-президент та Віце-президент обираються Загальними Зборами терміном на два роки.

5.6.2. Повноваження Першого віце-президента та Віце-президента визначаються Президентом за погодженням з Радою Організації.

5.6.3. За відсутності Президента Організації його повноваження здійснює Перший віце-президент, а за відсутності Першого віце-президента – один з Віце-президентів обраний Президентом.

5.6.4.  Президент, Перший віце-президент, Віце-президент Організації мають право брати участь в роботі будь-якого органу Організації на всій території України.

5.6.5. Президент Організації, Перший віце-президент, Віце-президенти Організації можуть здійснювати повноваження на громадських засадах або на постійній основі.

5.7. Секретар правління Організації

5.7.1. Секретар правління обирається Загальними Зборами терміном на два роки. Повноваження Секретаря правління тривають до моменту обрання нового Секретаря правління.

5.7.2. Секретар Правління виконує наступні функції:

– ведення та оформлення протоколів засідань Правління.

– за дорученням Президента повідомляє всіх членів Правління про проведення чергових та позачергових засідань Правління;

– забезпечує Президента та членів Правління необхідною інформацією та документацією;

– оформляє документи,  видані Правлінням та Президентом Правління та забезпечує їх надання членам Правління;

5.8. Ревізійна комісія Організації

5.8.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль  діяльності Організації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами та є їм підзвітною, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

5.8.2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації.

5.8.3. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

5.8.4. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

5.8.5. Члени Ради та Правління  не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.8.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Правлінням Організації.

5.9. Додаткові органи, структури, посадові особи Організації

5.9.1. В організаційній системі Організації можуть додатково створюватися  та діяти інші постійні або тимчасові робочі органи, залучатися на умовах трудового договору  посадові особи.

5.9.2. Порядок, умови діяльності, повноваження таких органів, і посадових осіб визначають окремі Положення, затверджені рішеннями Загальних Зборів або Правління відповідно до їх повноважень.

5.9.3. Діяльність та повноваження постійних (тимчасових) робочих органів  або посадових осіб в Організації не можуть дублювати діяльність та повноваження органів управління Організації.

5.10. Акти органів управління Організації

5.10.1  Статутні органи управління Організації та їхні посадові особи, в межах своїх повноважень, можуть ухвалювати внутрішні регулятивні акти. Ухвалені регулятивні акти мають відповідати чинному законодавству України, та цьому Статуту.

5.10.2 Регулятивні акти, що їх ухвалили Загальні Збори, Рада, Правління або Президент, мають обов’язковий характер для всіх членів Організації, а також для працівників, з якими Організація має трудові відносини, якщо іншого не встановлено в самих актах.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ (ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ 

6.1 Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів (органів управління) організації та розгляд скарг визначаються Загальними Зборами членів Організації на чергових або позачергових зборах та оформлюються у вигляді протоколу, який повинен бути загальнодоступним для всіх членів Організації.

6.2 Рішення Загальних Зборів може бути оскаржено до суду.

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Організації, положення про Відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами, окрім випадків, передбачених Законом України “Про громадські об’єднання” та іншими нормативно-правовими актами України.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні Збори. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.3. Відокремденні підрозділи мають наступні повноваження:

7.3.1. реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних Зборів;

7.3.2 проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

7.3.3. представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

7.4.1. використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

7.4.2 отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від органів управління та посадових осіб Організації;

7.4.3. бути присутнім на Загальних зборах Організції;

7.4.4. звертатись з клопотаннями до органів управління Організації;

7.4.5. на всебічне сприяння від органів (управління) Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу забов’язаний:

7.5.1. дотримуватись вимог Статуту Організації;

7.5.2. активно впроваджувати рішення органів управління Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

7.5.3. не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання виконавчого органу Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

8.МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Організації можуть належати будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, необхідне для діяльності Організації, реалізації її цілей та завдань.

8.2. Організація має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту. Кошти і майно Організації не можуть розподілятися між членами Організації.

8.3. Організація може одержувати майно членів та інших осіб у безоплатне користування і використовувати це майно для досягнення статутних завдань Організації.

8.4. Організація може створювати резервний фонд для виконання своїх статутних завдань і зобов’язань, а також фонд соціальної підтримки для надання матеріальної допомоги, соціального захисту, стипендій, премій тощо. Розміри та положення фондів визначаються і затверджуються Правлінням Організації.

8.5. Господарська діяльність Організації здійснюється шляхом створення  юридичних осіб (товариств, підприємств).

8.6. Майно та кошти Організації можуть утворюватись із таких джерел:

– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– пасивних доходів;

– коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 133.4.1, 133.4.2 статті 133 Податкового Кодексу України.

– дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

8.7. Кошти використовуються на здійснення заходів по реалізації статутних завдань Організації та утримання штатних працівників.

8.8. Порядок використання грошових коштів та майна Організації регламентується Правлінням за погодженням з Радою та контролюється Ревізійною комісією відповідно до вимог даного Статуту та чинного законодавства України.

8.9. Організація, створені нею установи та організації, засновані підприємства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах Державної податкової служби України, у встановленому порядку подавати фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.10. Організація не несе відповідальності за зобов`язаннями створених нею юридичних осіб, а вони не несуть відповідальності за зобов`язаннями Організації.

8.7. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

8.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні  зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів Організації.

10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 учасників Загальних зборів Організації.

10.3. Внесені до статутних документів зміни Організація реєструє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

11.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

11.1.1. за рішенням Організації, прийнятим на Загальних зборах Організації, шляхом саморозпуску  або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

11.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Організації має право в будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск), якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Організації.

11.3. Загальні Збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають виконавчому органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до статуту.

11.4. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації.

11.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи.

11.6. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізації здійснюється на підставі рішення Організації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.7. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

11.8. Грошові кошти та майно, що належать Організації, включаючи виручку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму та виконанню забов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами не можуть перерозподілятись між її членами (засновниками), працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а повинні бути направлені або передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.9. У разі припинення Організації, (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи переходять одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.